Μετατάξεις Υπαξιωματικών – Ανθυπασπιστών και εξέλιξή τους σύμφωνα με το Ν.3883/2010

Μετατάξεις Υπαξιωματικών – Ανθυπασπιστών και εξέλιξή τους σύμφωνα

με το Ν.3883/2010

ΣΧΕΤ :

α. ΠΔ 46/2005 (ΦΕΚ Α΄ 64, «Μετάταξη Μονίμων Υπαξιωματικών –

Ανθυπασπιστών Πτυχιούχων ΑΕΙ προερχομένων από Ανώτερες

Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) σε Ειδικότητες

Αξιωματικών»)

β. Ν. 2439/1996 (ΦΕΚ Α΄ 219, «Ιεραρχία και εξέλιξη των αξιωματικών

των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις»)

γ. Ν. 3883/2010 (ΦΕΚ Α΄ 167, « Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των

στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων - Θέματα διοίκησης των Ενόπλων

Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις»)

1. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του σχετικού (α), το οποίο σχετικό καταργήθηκε

με το σχετικό (γ), οριζόταν ότι: «
Μόνιμοι Υπαξιωματικοί και Ανθυπασπιστές που

προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ)

μετατάσσονται σε ειδικότητα Αξιωματικού

κατά τις ισχύουσες περί τούτου

διατάξεις προς κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Ανθυπολοχαγών και αντιστοίχων

του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας, αν επιλεγούν για μετάταξη

από το οικείο κατά Κλάδο Ανώτατο Συμβούλιο, ως πληρούντες τα κριτήρια του

άρθρου 4 του παρόντος.».

2. Σύμφωνα, εξάλλου, με το σχετικό (β), το οποίο καταργήθηκε, ωσαύτως, με

το σχετικό (γ) και συγκεκριμένα:

α. Με το άρθρο 25, οριζόταν ότι: «1……..
11. Οι μόνιμοι υπαξιωματικοί

και ανθυπασπιστές που προέρχονται από Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών και

των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίοι έχουν λάβει ή λαμβάνουν

πτυχίο Α.Ε.Ι.,
έχουν συμπληρώσει πραγματική στρατιωτική προϋπηρεσία

ένδεκα (11) ετών στο στράτευμα

από την ημερομηνία ονομασίας τους σε μόνιμους

υπαξιωματικούς και δεν έχουν συμπληρώσει το τεσσαρακοστό έτος της ηλικίας τους,

επιτρέπεται να μετατάσσονται, εντός του κλάδου στον οποίο ανήκουν, από την

ειδικότητα την οποία κατέχουν σε ειδικότητα αξιωματικού σχετική με το πτυχίο που

αποκτούν, εφόσον υφίστανται υπηρεσιακές ανάγκες, προς συμπλήρωση

υφιστάμενων κενών οργανικών θέσεων Ανθυπολοχαγών και αντιστοίχων του

Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας. Στο Πολεμικό Ναυτικό οι

μετατασσόμενοι υπαξιωματικοί διατηρούν την ειδικότητα που τους είχε απονεμηθεί

κατά την αποφοίτησή τους από τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού. Η

μετάταξη γίνεται, ύστερα από αίτησή τους, με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με

πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας μετά από σύμφωνη γνώμη του Ανώτατου

Συμβουλίου του οικείου Κλάδου Ενόπλων Δυνάμεων. Με προεδρικό διάταγμα, που

εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας μετά από εισήγηση

του ΣΑΓΕ, καθορίζονται ενιαία και για τους τρεις Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων ή

και κατά κλάδο, τα πρόσθετα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των μετατασσομένων,

τα κριτήρια των μετατάξεων, οι ειδικότητες στις οποίες γίνεται η μετάταξη και η

περαιτέρω διαδικασία μετάταξης αυτών….».

β. Με το άρθρο 3, οριζόταν ότι: « 1….. 4. Οι αξιωματικοί Όπλων, Μάχιμοι

και Ιπτάμενοι, μπορούν να εξελιχθούν μέχρι του βαθμού Στρατηγού, Ναυάρχου ή

Πτεράρχου, αντίστοιχα. 5. Οι αξιωματικοί Σωμάτων του Σ.Ξ., οι λοιποί αξιωματικοί του

Π.Ν. και της Π.Α., οι αξιωματικοί Κοινών Σωμάτων και οι αξιωματικοί Ειδικών

Καταστάσεων και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων εξελίσσονται μέχρι του

βαθμού που ορίζεται στις παραγράφους 6 έως 13 του παρόντος άρθρου.
Στρατός

Ξηράς.

6. Ο ανώτερος βαθμός, μέχρι του οποίου μπορούν να εξελιχθούν οι

αξιωματικοί Σωμάτων, είναι: α. Υποστρατήγου. Οι αξιωματικοί Τεχνικού, Εφοδιασμού

και Μεταφορών, Υλικού Πολέμου, από το Υγειονομικό οι Ιατροί, Oικονομικού και

Γεωγραφικού. β. Ταξιάρχου. Οι αξιωματικοί Ελεγκτικού, Έρευνας και Πληροφορικής

και Υγειονομικού των γενικών ειδικοτήτων κτηνιάτρων, Οδοντιάτρων, Φαρμοκοποιών

και Νοσηλευτικής. γ. Συνταγματάρχη. Οι αξιωματικοί που κατατάσσονται με

διαγωνισμό ή προέρχονται από υπαξιωματικούς, εφόσον είναι κάτοχοι πτυχίου

Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος…..
Πολεμικό Ναυτικό. 7. Ο ανώτερος βαθμός,

μέχρι τον οποίο δύνανται να εξελιχθούν οι Αξιωματικοί Μηχανικοί, Οικονομικού,

Υγειονομικού, Πληρωμάτων Στόλου Υπηρεσιών και Τεχνών του Π.Ν., είναι: α.

Αντιναυάρχου. Οι αξιωματικοί Μηχανικοί προελεύσεως Σχολής Ναυτικών Δοκίμων

(ΣΝΔ), τοποθετούμενοι μόνο ως Γενικοί Επιθεωρητές Πολεμικού Ναυτικού (ΓΕΠΝ). β.

Υποναυάρχου. Οι αξιωματικοί Οικονομικού και αξιωματικοί Υγειονομικού (Ιατροί). γ.

Αρχιπλοιάρχου. Οι αξιωματικοί Υγειονομικού των Γενικών Ειδικοτήτων Οδοντιάτρων,

Φαρμακοποιών, Νοσηλευτικής και Ψυχολόγων. δ. Πλοιάρχου. Οι αξιωματικοί

Πληρωμάτων Στόλου Υπηρεσιών και Τεχνών, που είναι κάτοχοι πτυχίου Ανώτατου

Εκπαιδευτικού Ιδρύματος…..
Πολεμική Αεροπορία. 8. Ο ανώτερος βαθμός, μέχρι

τον οποίο δύνανται να εξελιχθούν οι αξιωματικοί της Π.Α. πλην των Ιπταμένων, είναι:

α. Αντιπτεράρχου. Οι αξιωματικοί της ειδικότητας Μηχανικών. β. Υποπτεράρχου. Οι

αξιωματικοί των ειδικοτήτων Ιατρών, Ελεγκτών Αεράμυνας και Οικονομικών. γ.

Ταξιάρχου. Οι αξιωματικοί των ειδικοτήτων Εφοδιαστών, Διοικητικών, Μετεωρολόγων,

Οδοντιάτρων, Κτηνιάτρων, Φαρμακοποιών, Νοσηλευτικής και Ψυχολόγων. δ.

Σμηνάρχου. Οι αξιωματικοί των ειδικοτήτων Ραδιοναυτίλων, Τεχνικής Υποστήριξης,

Υπηρεσιών Υποστήριξης και Μονιμοποιημένων εθελοντριών του ν. 705/1977. ε.

Αντισμηνάρχου. Οι αξιωματικοί των ειδικοτήτων Οικονομικών και Εφοδιαστών, που

δεν είναι κάτοχοι πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.…..».

γ. Με το άρθρο 5, οριζόταν, ενδεικτικά, ότι: «
Ελάχιστος χρόνος. 1. Για

την απόκτηση της απαραίτητης σε κάθε βαθμό εμπειρίας, οι αξιωματικοί δεν μπορούν

να προαχθούν εάν δεν συμπληρώσουν στο βαθμό που φέρουν τον παρακάτω

οριζόμενο ελάχιστο χρόνο παραμονής: α. Ανθυπολοχαγός, Σημαιοφόρος,

Ανθυποσμηναγός: Τρία (3) έτη……. στ. Συνταγματάρχης, Πλοίαρχος, Σμήναρχος:

Τρία (3) έτη…….
Μέγιστος χρόνος. 7. Εφόσον συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις

προαγωγής, οι παρακάτω αξιωματικοί, που έχουν συμπληρώσει τον αντίστοιχο

μέγιστο χρόνο παραμονής σε κάθε βαθμό, προάγονται, ανεξάρτητα ύπαρξης κενών

οργανικών θέσεων: α. Υπολοχαγοί, Ανθυποπλοίαρχοι, Υποσμηναγοί: έξι (6) έτη….. 8.

Υπολοχαγοί, Λοχαγοί, Ταγματάρχες, Αντισυνταγματάρχες και αντίστοιχοι των άλλων

Κλάδων προάγονται στον ανώτερο βαθμό, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών

θέσεων, εφόσον συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις προαγωγής και

συμπληρώνουν τον ακόλουθο χρόνο πραγματικής συνολικής υπηρεσίας

, ως

μόνιμοι αξιωματικοί: α. Υπολοχαγοί: έντεκα (11) έτη. β. Λοχαγοί: δεκαεπτά (17) έτη. γ.

Ταγματάρχες: είκοσι ένα (21) έτη. δ. Αντισυνταγματάρχες: είκοσι οκτώ (28) έτη……
Οι

διατάξεις αυτές εφαρμόζονται και στους αξιωματικούς που είχαν προϋπηρεσία

μόνιμου υπαξιωματικού ή Ανθυπασπιστή και έχουν μεταταγεί ή μετατάσσονται

ή έχουν καταταγεί ή κατατάσσονται με διαγωνισμό στην ίδια ή σε άλλη

επετηρίδα

…..».

3. Σύμφωνα, τέλος, με το σχετικό (γ) και συγκεκριμένα:

α. Με το άρθρο 9, ορίζεται εφεξής ότι: «1.
Μόνιμοι Υπαξιωματικοί και

Ανθυπασπιστές

που προέρχονται από ΑΣΣΥ, έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον

πέντε (5) έτη πραγματικής υπηρεσίας

από την ονομασία τους ως Υπαξιωματικών

και είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ ή κάτοχοι ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών

αλλοδαπής μπορούν να
μετατάσσονται στο Σώμα των Αξιωματικών με ειδικότητα

Αξιωματικού, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 3, κατά τις ισχύουσες διατάξεις

προς κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων με

απόφαση του οικείου κατά Κλάδο Ανωτάτου Συμβουλίου, ως πληρούντες τα Κριτήρια

του άρθρου 12...».

β. Με το άρθρο 23, ορίζεται εφεξής ότι: «Οι Καταληκτικοί βαθμοί των

Αξιωματικών είναι οι εξής: Οι Καταληκτικοί βαθμοί των Αξιωματικών είναι οι εξής:
α.

Για τους Αξιωματικούς του ΣΞ

: (1) Στρατηγός, για τους Αξιωματικούς Όπλων. (2)

Για τους Αξιωματικούς Σωμάτων: (α) Υποστράτηγος για τους Αξιωματικούς Τεχνικού,

Εφοδιασμού - Μεταφορών και Υλικού Πολέμου Ιατρούς Υγειονομικού, Οικονομικού,

Γεωγραφικού και Έρευνας - Πληροφορικής. (β) Ταξίαρχος για τους Αξιωματικούς

Ελεγκτικού και Οδοντιάτρους, Νοσηλευτικής, Φαρμακοποιούς, Ψυχολόγους και

Κτηνιάτρους Υγειονομικού. (3) Συνταγματάρχης για τους Αξιωματικούς που: (α) Δεν

κρίνονται κατάλληλοι για την άσκηση διοίκησης μονάδας εκστρατείας. (β)

Προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ πτυχιούχους ΑΕΙ. «γ. έχουν

καταταγεί με διαγωνισμό.» (4) Αντισυνταγματάρχης για τους Αξιωματικούς που

προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ και δεν είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ. (5)

Ταγματάρχης για τους λοιπούς Αξιωματικούς,
β. Για τους Αξιωματικούς του ΠΝ: (1)

Ναύαρχος για τους Μαχίμους Αξιωματικούς. (2) Αντιναύαρχος για τους Μηχανικούς

(ως Γενικούς Επιθεωρητές ΠΝ, είτε Διοικητές Διοίκησης Διοικητικής Μέριμνας

Ναυτικού (ΔΔΜΝ), είτε Διοικητές Διοίκησης Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΔΝΕ)). (3)

Υποναύαρχος για τους λοιπούς Μηχανικούς Αξιωματικούς, τους Αξιωματικούς

Οικονομικού και τους Ιατρούς Υγειονομικού. (4) Αρχιπλοίαρχος για τους Αξιωματικούς

Οδοντιάτρους, Κτηνιάτρους, Φαρμακοποιούς, Ψυχολόγους και Νοσηλευτικής. (5)

Πλοίαρχος για τους Αξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ πτυχιούχους ΑΕΙ. (6)

Αντιπλοίαρχος για τους Αξιωματικούς που προέρχονται από Υπαξιωματικούς

αποφοίτους ΑΣΣΥ και δεν είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ. (7) Πλωτάρχης για τους λοιπούς

Αξιωματικούς,
γ. Για τους Αξιωματικούς της ΠΑ: (1) Πτέραρχος για τους Ιπταμένους

Αξιωματικούς. (2) Αντιπτέραρχος για τους Μηχανικούς Αξιωματικούς (μόνο ως

Γενικούς Επιθεωρητές ΠΑ). (3) Υποπτέραρχος για τους Αξιωματικούς Αεράμυνας,

Ιατρών, Οικονομικών, Εφοδιαστών, Διοικητικών και Μετεωρολόγων. (4) Ταξίαρχος για

τους Αξιωματικούς Οδοντιάτρους, Κτηνιάτρους, Φαρμακοποιούς, Ψυχολόγους,

Νοσηλευτικής και Έρευνας - Πληροφορικής. (5) Σμήναρχος για τους Αξιωματικούς

αποφοίτους ΑΣΣΥ πτυχιούχους ΑΕΙ. (6) Αντισμήναρχος για τους Αξιωματικούς που

προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ και δεν είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ. (7)

Επισμηναγός για τους λοιπούς Αξιωματικούς ….».

4. Από την παράθεση των ως άνω διατάξεων αδιαμφισβήτητα προκύπτουν

τα εξής, τα οποία εφαρμόζονται εφεξής:

α. Ο χρόνος που απαιτείται, πλέον, για την μετάταξη των Μονίμων

Υπαξιωματικών – Ανθυπασπιστών στο σώμα των Αξιωματικών μειώθηκε από τα

ένδεκα (11) έτη στα πέντε (5) έτη.

β. Δεν λαμβάνονται, πλέον, υπόψη για την προαγωγή του Αξιωματικού ο

ελάχιστος ή ο μέγιστος χρόνος παραμονής στον κάθε βαθμό ή τα συνολικά χρόνια

του Αξιωματικού, αλλά συγκεκριμένος χρόνος σε κάθε βαθμό, ο οποίος αυξήθηκε,

αυξήθηκαν δηλαδή τα απαιτούμενα χρόνια σε κάθε βαθμό.

5. Έτσι, σαφέστατα προκύπτει το παράδοξο, το οποίο προφανώς από

αβλεψία του ο νομοθέτης δεν συμπεριέλαβε στη σκέψη του για να το θεραπεύσει, ότι

ενώ οι συνάδελφοι που θα μεταταχθούν, μετά την εφαρμογή του σχετικού (γ) θα

έχουν τη δυνατότητα εξελίξεώς τους μέχρι και τον τελευταίο προβλεπόμενο, κατά

ειδικότητα, βαθμό, οι συνάδελφοι που ήδη μετατάχθηκαν, με έξι (6), πλέον των νέων

μεταταχθέντων, παραπάνω έτη (11-5=6), να μην έχουν αυτή τη δυνατότητα,

αισθανόμενοι προφανώς αδικία, την οποία και μας μετέφεραν.

6. Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται η
θέσπιση αναδρομικής εφαρμογής

των διατάξεων των άρθρων του σχετικού (γ), που αφορούν στους μεταταχθέντες, με

τη διαδικασία του άρθρου 9 του νόμου αυτού, αξιωματικούς
και στους συναδέλφους

που ήδη μετατάχθηκαν με το προηγούμενο καθεστώς.


7. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας και είμαστε στη

διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

8. Τα κόμματα του Ελληνικού κοινοβουλίου, προς τα οποία αποστέλλεται το

παρόν, παρακαλούνται για τις κατά την κρίση τους ενέργειες.

Για τη Διοικούσα Επιτροπή

Ο Πρόεδρος


Τσουκαράκης Ανέστης

Αντισυνταγματάρχης (ΣΔΓ)

6974365800

Ο Γεν. Γραμματέας


Τσάκαλος Αναστάσιος

Αρχικελευστής ΕΜΘ (ΜΗΧ)

6943487931
Share on Google Plus

About VALIA ABATZI

Παιδί στρατιωτικής οικογένειας. Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Πτυχιούχος Ειδικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα. Έχει παρουσιάσει αρκετές εκδηλώσεις και είναι η ιδιοκτήτρια του ΒΟΛΤΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ και ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας ΔΙΕΚ Τρίπολης. Διδάσκει Στρατιωτικό Ρεπορτάζ και Δημόσιες σχέσεις στις ΕΔ. Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου